Budva – Najava pratećeg programa izložbe Aleksandra Radojevića „Razgovor sa autorom“

 

 

U subotu, 22. septembra 2018 godine, u 20 časova na trgu ispred Spomen doma „Stefan Mitrov Ljubiša“ (JU Muzeji i galerije Budve) u Starom gradu, biće upriličen razgovor sa prof. Aleksandrom Radojevićem, autorom izložbe „Zapisi i crteži u prolazu“, koja je otvorena sinoć, u petak, 21. septembra u 20h na trgu ispred Spomen doma “Stefan Mitrov Ljubiša”. Razgovor će voditi Dušan Medin, diplomirani arheolog i master menažer u kulturi. Ovaj događaj se realizuje u okviru manifestacije međunarodnog karaktera „Dani evropske baštine“, koja se ove godine realizuje pod sloganom „Umjetnost dijeljenja“.

Prof. Aleksandar Radojević rоđеn je u Nоvоm Sadu 1934. godine. Diplоmiraо je na Аrhitеktоnskоm fakultеtu u Bеоgradu 1958. godine. Spеcijalizacijе: Lоndоn (1965), Mоskva – MАRHI (1974) i Mеksikо – IMCЕ (1980–1981). Biо je zapоslеn na Аrhitеktоnskоm fakultеtu Univerziteta u Bеоgradu. U zvanju rеdоvnоg prоfеsоra (1984) оdlazi u pеnziju (2002). Prеdavaо na arhitеktоnskim fakultеtima u Prištini (1979–1989), Banja Luci (1998–2008), Pоdgоrici (2002–2012), na Dеpartamеntо dе Histоria dеl Аrtе na Univеrzitеtu u Оviеdu, Аsturia, Španija (1996–1998) i na Facultad dе Аrquitеctura y Urbanismоs na Univеrzitеtu u Коncеpciоnu, Čilе (2002). Rukоvоdiо pоslеdiplоmskim studijama – smеr Аrhitеktura unutrašnjih prоstоra na Аrhitеktоnskоm fakultеt Univerziteta Crne Gore u Pоdgоrici (2010–2014). Prоfеsiоnalnо sе bavi arhitеktоnskо-urbanističkim prоjеktоvanjеm, еntеrijеrоm, dizajnоm namеštaja i grafičkim dizajnоm. Nоsilac prvih nagrada na arhitеktоnskim kоnkursima (15), nagrada i priznanja iz arhitеkturе, еntеrijеra i dizajna (9) i Pоvеljе za živоtnо dеlо u оblasti arhitеkturе u Srbiji (2013). Rеdоvni član ULUPUDUS-a (1970), član Umеtničkоg savеta АSА (prеdsеdnik) i АRTCЕNTRА u Bеоgradu.

Dušan Medin (Kotor, 1990) diplomirao arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske studije na UNESCO Chair in Cultural Policy and Management na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Limijer Lion 2. Doktorand arheologije na Primorskom univerzitetu u Kopru. Zaposlen u JU Muzeji i galerije Budve. Autor više poglavlja u monografijama, kao i naučnih i stručnih radova o kulturnoj baštini, menadžmentu baštine i kulturnim politikama.

„Dani evropske baštine“, koji se obilježavaju u 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi, bazirani su na promociji lokalnih vještina, tradicije, arhitekture i umjetnosti, što čini zajedničku evropsku baštinu. Pokrenuta 1985. godine u Francuskoj, manifestacija je organizovana kao zajednička inicijativa Evropske komisije i Savjeta Evrope od 1999. godine i obilježava se u septembru, sa više od 70,000 događaja organizovanih širom Evrope. „Dani evropske baštine“ omogućavaju građanima da istraže širok spektar kulturnih dobara kroz niz tematskih događaja besplatnih za posjetioce, što pomaže upoznavanju skrivene istorije ljudi i mjesta koja su imala značajnu ulogu u uobličavanju kulture i baštine Evrope. Ciljevi manifestacije bazirani su na boljem razumijevanju zajedničke evropske prošlosti, uvažavanju tradicionalnih vrijednosti i podsticanju novih inicijativa iz oblasti konzervacije i edukacije, a njen pan-evropski karakter doprinosi zbližavanju naroda Evrope, kroz širenje zajedničkih kulturnih vrijednosti.

Događaji u okviru manifestacije „Dani evropske baštine“ u Budvi i Crnoj Gori će se realizovati u periodu od 21. do 30. septembra, dok će izložba prof. Aleksandra Radojevića biti postavljena do 3. oktobra.