ABCeda nezavisne kulture

 

seecult-booksa-kulturpunkt

Udruženja SEEcult.org iz Beograda i Kurziv i Kulturtreger iz Zagreba, uz podršku Balkanskog fonda za umetnost i kulturu (Balkans Arts and Culture Fund – BAC), započinju regionalni interdisciplinarni i multimedijalni projekat “ABCeda nezavisne kulture”, posvećen očuvanju i povećanju vidljivosti intelektualnog i umetničkog rada nastalog na nezavisnim kulturnim scenama u regionu. Projekat podrazumeva istraživanje i prezentaciju sećanja protagonista nezavisne kulture (oralna istorija) i sa tim u vezi unapređenje svesti javnosti o njenom značaju u društvu, te aktivnosti za jačanje kapaciteta organizacija za očuvanje i arhiviranje organizacione memorije.

Projekat “ABCeda nezavisne kulture” iniciran je svešću o potrebi očuvanja postignuća i produkcije nezavisnih kulturnih scena u regionu čiji se akteri, nakon ratova 90-ih godina i bolnih procesa tranzicije, suočavaju sa novim izazovima, posebno finansijske prirode, koji prete i nestankom nekih od ključnih aktera na tim scenama. Rad organizacija nezavisne kulture nije prikupljen i sačuvan u zvaničnim arhivima ili muzejima, a zbog ograničenog kapaciteta (ljudskog, finansijskog…) i prekarnih uslova rada, organizacije su primorane da se sopstvenim dosadašnjim radom bave sporadično i na neadekvatan način. Stoga postoji pretnja da će značajan deo intelektualnog i umetničkog rada, akumuliran kroz ovaj segment kulture, postati vremenom nedostupan publici i javnosti.

Partneri u projektu “ABCeda nezavisne kulture”, koji već godinama aktivno rade u onlajn dokumentovanju i predstavljanju kulturnih i umetničkih praksi u regionu (portali SEEcult.org, Kulturpunkt.hr i Booksa.hr), uvešće nove formate predstavljanja nezavisne kulturne i umetničke produkcije široj publici, pre svega u Srbiji i Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama u regionu.

Projekat će biti realizovan do juna 2015. u vidu produkcije serije video intervjua, te ciklusa radionica i javnih skupova o značaju nezavisne kulture.

Produkcijom serije video intervjua sa odabranim akterima u regionu biće sačuvan deo oralne istorije, a serijom radionica u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Puli i Splitu, biće predstavljeni modeli fizičkog i digitalnog arhiviranja materijala i njegove prezentacije, u cilju jačanja kapaciteta samih aktera nezavisne kulture za sistematsku prezervaciju i samo-arhiviranje organizacione memorije. Deo aktivnosti zasnovan je i na iskustvu Centra za dokumentovanje nezavisne kulture u Hrvatskoj, koji i fizički postoji u klubu Booksa u Zagrebu.

Projekat “ABCeda nezavisne kulture” jedan je od tri projekta koje je BAC podržao na osnovu regionalnog konkursa na koji je pristiglo 115 predloga organizacija sa prostora bivše Jugoslavije.

BAC vodi organizacija ArtAngle, u partnerstvu sa Evropskom kulturnom fondacijom (European Cultural Foundation – ECF) iz Amsterdama. BAC finansijski podržavaju ECF, Program za umetnost i kulturu Fondacije za otvoreno društvo (Open Society Foundation – OSF) u Budimpešti i ArtAngle.