Cetinje – Druga Međunarodna konferencija ”Muzičko nasljeđe Crne Gore – muzičke prakse i njihovi potencijali (MusiH)”

Druga Međunarodna konferencija ”Muzičko nasljeđe Crne Gore – muzičke prakse i njihovi potencijali (MusiH)” biće otvorena u četvrtak, 22. avgusta 2019. godine u Ministarstvu kulture sa početkom u 20.30 časova. Na svečanom otvaranju konferencije govoriće prodekan Muzičke akademije na Cetinju prof. mr Tatjana Krkeljić, šefica Instituta za muzikologiju i etnomuzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu prof. dr Jasmina Talam i prof. dr Svanibor Pettan sa Univerziteta u Ljubljani. U muzičkom dijelu programa biće predstavljeni različiti oblici narodne muzičke tradicije Crne Gore.

Na konferenciji će učestvovati dvadeset jedan izlagač iz zemlje i inostranstva, među kojima su i najznačajnija imena iz oblasti etnomuzikologije poput prof. dr Svanibor Pettana, prof. dr Jasmine Talam, prof. dr Ardian Ahmedaja, prof. dr Vesne Ivkov, prof. dr Dan Lundberga i drugih. Učesnici konferencije elaboriraće teme koje su fokusirane na istorijske izvore i istraživanja narodne muzičke tradicije Crne Gore, nova istraživanja crnogorske muzičke tradicije, zatim na aplikativnu etnomuzikologiju, zaštitu muzičkog nasljeđa i na nematerijalno nasljeđe kao potencijal i razvojni resurs. Realizovanjem ove konferencije Muzička akademija nastavlja aktivnosti na polju naučnih i  umjetničkih istraživanja.

Konferencija koju organizuju Ministarstvo nauke i Muzička akademija u okviru projekta  ”Muzičko nasljeđe Crne Gore – muzičke prakse i njihovi potencijali (MusiH)” trajaće do 25. avgusta.

O projektu

Naučni projekat Muzičko nasljeđe Crne Gore – muzičke prakse Crne Gore i njihov potencijalMusiH obezbjeđuje novo sagledavanje naše muzičke baštine i njeno oživaljavanje kroz apikativne aspekte do sada neprimjenjivane u Crnoj Gori.  Ima za cilj intenziviranje  aktivnosti radi podsticanja naučnih i umjetničkih istraživanja na polju Muzičkog nasljeđa Crne Gore, koji će u saradnji etnomuzikologa, teoretičara muzike i stvaralaca u polju muzičke umjetnosti dati doprinos radi njene dalje prezervacije i afirmacije u novim tumačenjima.

Kroz projekat, planiraju se aktivnosti u sakupljanju i istraživanju građe s područja narodnog i sakralnog umjetničkog stvaralaštva, ta građa će se naučno obraditi i objedinjavati. Muzička akademija, kao nosioc projekta planira da radi na umrežavanju sa istraživačima i istraživačkim zajednicama i ustanovama koje promovišu muzičku baštinu, i koje bi svojim stručnim mišljenjem i savjetima doprinijele pitanjima primjene našeg muzičkog nasljeđa (na području kulturnog turizma, obrazovanja, muzikoterapije, marketinga i sl.), a sve u cilju njegovog očuvanja i konzerviranja.

Muzička akademija na Cetinju trenutno je jedina članica Naučne mreže Crne Gore licencirana za naučna istraživanja koja bi bila reprezentativna iz oblasti muzike uopšte, pa samim tim i muzikologije i etnomuzikologije. Iskustva u regionu pokazuju da većina zemalja (Srbija, Hrvatska; Slovenija, BiH i druge) imaju Muzikološke i Etnomuzikološke institute i društva kao posebne naučnoistraživačke institucije čiju okosnicu u radu čine upravo etnomuzikološka i istraživanja na polju folkloristike. Do osnivanja reprezentativne institucije, Muzička akademija čini napore da se održi kontinuitet u istraživanjima na ovom polju što je od izuzetnog značaja.