Dukljanske akademije nauka i umjetnosti – Oglas za prijem novih članova

 

DANU - logotip

 
 

SAOPŠTENJE
DUKLJANSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI

 

Na osnovu člana 35 stav 3 svojega Statuta,
DANU raspisuje oglas za prijem novih članova, i to:

U Odjeljenju jezika i književnosti – 3 vanredna i 2 dopisna;
U Odjeljenju društvenih nauka – 3 vanredna i 2 dopisna;
U Odjeljenju umjetnosti – 3 vanredna i 2 dopisna;
U Odjeljenju prirodno-matematičkih i tehničkih nauka – 3 vanredna i 2 dopisna.

 

          Za redovnog člana DANU odjeljenja dodatno mogu predložiti naučnike ili umjetnike koji su crnogorski državljani sa prebivalištem u Crnoj Gori, čiji rezultati u naučnom ili umjetničkom stvaralaštvu imaju izuzetan značaj za crnogorsku nauku i umjetnost.

Kandidate mogu predlagati institucije i društva nauke i umjetnosti, visoke prosvjetne ustanove i srodne organizacije. Kandidate mogu predlagati i redovni članovi DANU.

Predlagači kandidata su dužni da uz recenziju dostave saglasnost kandidata, bio-bibliografiju, spisak važnijih publikovanih radova iz oblasti nauke i umjetnosti, odnosno popis samostalnih izložbi, muzičkih i pozorišnih izvedbi.

DANU će izabrati počasne i inostrane članove, istaknute stvaraoce iz Evrope i svijeta, koji doprinose ugledu Crne Gore i njene multikulture.

Oglas je otvoren 45 dana od njegove najave u medijima. Konačnu odluku o izboru kandidata donosi Izborna Skupština DANU, a rezultati će biti objavljeni u roku od dva mjeseca od dana zaključenja oglasa.

Adresa Dukljanske akademije nauka i umjetnosti:
Ivana Milutinovića 15, Podgorica, Crna Gora
mail: danu.cg@t-com.me; sreten@t-com.me

Redovni članovi DANU, njeni utemeljiteji, u skladu sa stavovima Vanredne skupštine i Predśedništva DANU, smatraju da je Dukljanska akademija nauka i umjetnosti – svojim naučno-istraživačkim rezultatima i društvenim angažmanom dala dostojan doprinos procesu oslobađanja od naslijeđene i importovane mitomanije, jačanju ljudskih prava i identitetskih vrijednosti i obnovi pune crnogorske državne nezavisnosti. Dukljanska akademija nauka i umjetnosti potrebna je Crnoj Gori i zato je u ovom trenutku nužno njeno podmlađivanje novim zaslužnim članovima.

Za Dukljansku akademiju nauka i umjetnosti

Predśednik
Akademik Sreten Perović
Sreten Perovic - potpis i pecat

Podgorica,
31. VII 2015.