Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Predavanje „Istraživanje, zaštita i prezentacija Dokleje, krajem XIX i početkom XX vijeka“

 

 

U srijedu, 28. novembra 2018. godine, Fakultet za crnogorski jezik i književnost organizuje gostujuće predavanje dr Tatjane Koprivice na temu: „Istraživanje, zaštita i prezentacija Dokleje, krajem XIX i početkom XX vijeka“.

Na predavanju će biti riječi o interesovanjima prvih istraživača od 1873. godine, o otkriću „Podgoričke čaše“, prvim arheološkim kampanjama između 1890. i 1892, britanskoj misiji iz 1893. godine tokom koje su otkrivene bazilike A i B i krstoobrazna crkva, te pokušajima organizovanja talijanske i francuske misije 1901-1903. Između ostalog govoriće se i o načinu na koji su se u vrijeme Knjaževine/Kraljevine Crne Gore arheološki nalazi s Dokleje prezentovali, ali i o tadašnjoj devastaciji lokaliteta.

Predavanje će biti održano u Sali 1 Fakulteta za crnogorski jezik i književnost s početkom u 13 časova.

 

Tatjana Koprivica je rođena 4. novembra 1974. godine u Nikšiću, đe je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu  je upisala 1993. i završila 1999. godine odbranivši diplomski rad Crkva svetog Pavla u Kotoru. Na istom fakultetu je upisala postdiplomske studije na smjeru Opšta istorija umjetnosti srednjeg vijeka zapadne Evrope i 2007. godine odbranila magistarski rad Opatija Bogorodica Ratačka. U aprilu 2016. godine, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odbranila je doktorsku disertaciju Arhitektura kasnoantičke Duklje. Mogućnost rekonstrukcije. 

Od novembra 1999. godine do marta 2001. godine radila je kao profesorica istorije umjetnosti u gimnaziji “Stojan Cerović” u Nikšiću. Od aprila 2001. godine je zapošljena u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. U periodu 2009-2015. godine bila je na čelu Odjeljenja za međunarodnu saradnju Istorijskog instituta Univerziteta Crne Gore.

U periodu 2012-2015. godine bila je asistentkinja na predmetima Umjetnost kasne antike i ranog hrišćanstva na tlu Crne Gore i Kulturna istorija Crne Gore u XIX i XX vijeku na postdiplomskim magistarskim studijama Istorija/istorija kulture i istorijska antropologija u Istorijskom institutu UCG. Od 2016. godine predaje Evropsku istoriju umjetnosti i Istoriju umjetnosti Crne Gore na Univerzitetu Crne Gore (Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija, Fakultet političkih nauka i Fakultet za turizam i hotelijerstvo).

Oblasti njenog istraživanja su kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost u Crnoj Gori i crnogorska kulturna baština. 

U okviru programa Basileus, u periodu septembar-oktobar 2011. godine, boravila je na usavršavanju na Facoltà di Lettera e Filosofia, Sapienza-Università di Roma. U periodu od maja do novembra 2014. godine, kao stipendista Ministarstva inostranih poslova Italije, u okviru programa Scienze per la diplomazia, boravila je na usavršavanju u Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico (ISMA)-Consiglio Nazionale delle Ricerche u Rimu.