FCJK – Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studijaNa osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017 i 71/2017)

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Ulica vladike Petra I bb, Cetinje

041/241-244 • 068/548-033 • 067/556-587

www.fcjk.me • info@fcjk.me

raspisuje

KONKURS

za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ETCS)

za studijsku 2019/2020. godinu

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Uz prijavu za upis kandidati podnose ova dokumenta:

  • originalna svjedočanstva o završenome 1, 2, 3. i 4. razredu srednjega obrazovanja
  • originalnu diplomu o položenome maturskom/stručnom ispitu koji se polaže eksterno
  • ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • ovjerenu kopiju diplome „Luča“ ili njoj ekvivalentne diplome, ako je kandidat pośeduje.

Prijave za konkurs podnose se 28, 29. i 30. avgusta 2019. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 31. avgusta 2019. godine.

U avgustovskome upisnom roku preostala su 24 mjesta za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 2. septembra 2019. godine.

Upis kandidata obaviće se se 5. septembra 2019. godine.