Koncert Petra Dobričanina na Zimskoj sceni „Ljetopisa“


Poznati crnogorski gitarista Petar Dobričanin nastupiće u četvrtak, 23. januara 2020. godine, u Dvorcu kralja Nikole u Baru sa početkom u 20h, čime će započeti muzički program ovogodišnjeg izdanja Zimske scene „Barskog ljetopisa“. 

Petar Dobričanin, profesor gitare, ro­đen je u Pod­go­ri­ci gdje je ste­kao osnov­no i sred­nje muzičko obra­zo­va­nje u kla­si Sr­đa­na Bu­la­to­vi­ća, kod ko­jeg je za­vr­šio i Mu­zič­ku aka­de­mi­ju na Ce­ti­nju. Kao je­da­na­e­sto­go­di­šnjak je odr­žao pr­vi so­li­stič­ki kon­cert i od ta­da ve­o­ma uspje­šno nastu­pa ka­ko u ze­mlji, ta­ko i u re­gi­o­nu. Dobitnik je brojnih nagrada na tak­mi­če­nji­ma gi­ta­re, a usa­vr­šavao se i na maj­stor­skim kur­se­vi­ma kod emi­nent­nih svjet­skih pro­fe­so­ra gi­ta­re kao što su: Oskar Gi­lja, Ko­stas Ko­ci­o­lis, Edin Ka­ra­ma­zov, Go­ran Kri­vo­ka­pić, Ve­ra Ogri­zo­vić, Ga­e­le So­lal i drugi.

Selektorka muzičkog programa Aleksandra Vojvodić Jovović ranije je naglasila da je za ovogodišnju Zimsku scenu birala isključivo crnogorske stvaraoce, čiji rad sa posebnom pažnjom Festival njeguje godinama unazad.

Dobričanin će se publici predstaviti djelima čuvenih kompozitora kao što su Astor Piazzolla, Roland Dyens, Paco de Lucia, a na koncertu u Baru kao specijalni gosti pridružiće mu se i gitaristi: Dražen Joković i Marko Prentić.

Shodno ustaljenoj praksi, sve informacije o programima i aktuelnostima trećeg izdanja Zimske scene „Barskog ljetopisa“ publici su dostupne putem medija, na društvenim mrežama i posredstvom sajta www.barskiljetopis.me.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


12 + 5 =