Beograd – XII samostalna izložba Dim Tim-a u galeriji Zvono

 

 

Dim Tim XII samostalnom izložbom u beogradskoj galeriji Zvono otvara novu stranicu u istraživanjima medijuma slike. Svojim enigmatski redukovanim slikama doprinosi studiji suptilnog kontrasta između sistematizacije i autonomije, reda i haosa, virtuelnog i stvarnog, tradicije i savremenog.

“Ne možemo govoriti o tradiciji i savremenosti kao striktno odvojenim ravnima, ali postavlja se pitanje, kako ih uklopiti u aktuelne likovne obrasce. Geometrijski oblici zadržavaju svoju izvornu namjenu, funkcionišu u tradicionalnom kontekstu u kojem se značenja ne mijenjaju ali pritom preuzimaju i brojna druga simultana značenja sa estetskim i filozofskim predznakom. Dakle motivi podliježu beskrajnim modifikacijama u savremenoj umjetnosti u kojoj se promišlja njihova semantička koegzistencija. Služeći se geometrijom i gradeći asemblaže upotrebom više slojeva lepenke, pomoću svijetla se postiže efekat preplitanja dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih formi. Geometrija je kao integralni dio univerzalnog i najapstraktnijeg jezika prirode na ovaj način integrisana u estetsku misao”.

Dim Tim

Utopijski prefiks konstanta je u radu umjetničke grupe Dim Tim, a izložba Ka utopiji nastala je kao sublimat dosadašnje umjetničke prakse i percepcije grada kao teme i inspiracije. Tome je doprinio i nedavni boravak u 8 milionskom Hanoju gdje se Istok i Zapad, tradicija i savremeno, preplijeću na svakom koraku a najprije u arhitekturi. 

“Prethodni rad grupe Dim Tim, realizovan je u nekoliko posebnih ciklusa koje odlikuje ozbiljno promišljanje fundamentalnih pozicija umetnosti u savremenom društvu. Tu je pre svega generalno pitanje statusa slike unutar, danas dominantne,  multimemedijalne  (višemedijske) reprezentacije diskursa, a zatim i razmatranje specifičnih  načina na koji slika i dalje održava svoju prisutnost u savremenoj umetnosti. Takodje,  to je pitanje dijaloga unutar sistema umetnosti, pitanje citata, reciklaže i rienektinga, a u najnovijem radu Dim Tim otvara i nova pitanja – kako slika/objekat/plošni diskurs funkcioniše unutar  ambijentalnih prezentacija, odnosno  kakve su interaktivne posledice takvih odnosa”. 

Slavko Timotijević

Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić rade zajedno na različitim umjetničkim projektima od 2011, a 2012. formiraju Umjetničku kolaborativnu grupu Dim Tim.

Danijela Mršulja Vasić je rođena 1979. godine u Kotoru. Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti, odsjek vajarstvo, u Beogradu 2005. godine, magistrirala je 2009.godine, trenutno priprema doktorat na istom fakultetu. Danijela je imala osamnaest samostalnih i veliki broj grupnih izložbi. Njene skulpture se nalaze u javnim prostorima u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Crnoj Gori.

Milenko Vasić, rođen 1952. godine je izlagao fotografije i slike na deset samostalnih i preko četrdeset grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Nagrađivan je više puta za fotografiju.