Dušan Stijović – Pejzaži duše

Dušan Stijović

Pejzaži duše

Fotografije koje se opiru tumačenju

Dušan Stijović, diplomirani pravnik. Rođen je 1955. godine u Andrijevici.
Živi i radi u Beranama.
Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi.
Fotografije je objavljivao u više jugoslovenskih časopisa.
Koautor je, sa Šćepanom Vukovićem, knjige “Varoš i zvijezde”.

“…U okviru koncepta otvorenog umetničkog dela najnoviji opus Dušana Stijovića kao svojevrstan portret jedne ideje, tretira probleme odnosa materijie i forme, boje i forme, znaka i označenog, subjektivnog i objektivnog, kao i drugih relacija koje su relevantne za recepciju, tumečenje i razumevanje savremenog umetničkog izraza.
Zaboravljeni, skriveni, poznati ali nespoznati, izgubljeni i napušteni znaci usamljenosti i ćutanja sačinjavaju sadržinu ove predmetnosti koja je povod i ishodište za nacrt jednog unutrašnjeg sveta, za pejzaž duše koji postoji u tišini i potaji. Vidljivi svet je na ovim fotografijama slika znakova kojima mašta posmatrača u jednoj složenoj interakciji daje odgovarajuće mesto, vrednost, značenje i smisao.
Ova nova konfiguracija oslobodjena od tradicionalnih kodeksa i sintakse i unapred ustanovljenih struktura čini osnov za konstituisanje jedinstvenog sveta doživljaja i značenja kojem svaki individualni posmatrač daje specifično značenje u skladu sa vlastitim subjektivnim iskustvom. Ove fotografije su se tako našle na preseku dvaju svetova – subjektivnog i objektivnog, a prisustvo znaka predstavlja trag tog susreta. Simboli i znaci, pored toga što imaju arhetipsko, poseduju i jedno individualno značenje koje uslovljava da posmatrači ovih fotografija vide različite sadržaje koji im se u početku mogu učiniti hermetičnim, ali ih postepeno intuitivno otkrivaju, kao putnik nepoznatu zemlju, utoliko veću i bogatiju ukoliko dublje proditre u nju…”

Prof. dr Borislav Marić

KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU KAKO BI VIĐELI
OSTALE IZ OPUSA “PEJZAŽI DUŠE” DUŠANA STIJOVIĆA 

Dusan Stijovic - Fotografija koja se opire tumacenju