ABCeda nezavisne kulture – Očuvanje istorije nezavisnih kulturnih scena u regionu

abeceda nezavisne kulture

ABCeda nezavisne kulture

Očuvanje istorije nezavisnih kulturnih scena u regionu

 

 

Udruženja SEEcult.org iz Beograda i Kurziv i Kulturtreger iz Zagreba započela su serijal video intervjua sa nekim od ključnih aktera nezavisnih kulturnih scena u Srbiji i Hrvatskoj, u okviru  projekta “ABCeda nezavisne kulture” koji realizuju uz podršku Balkanskog fonda za umetnost i kulturu (Balkans Arts and Culture Fund – BAC), u cilju očuvanja i povećanja vidljivosti intelektualnog i umetničkog rada nastalog na nezavisnim kulturnim scenama u regionu.

Serijal video intervjua kojima beležimo i čuvamo usmenu istoriju nezavisne kulture u regionu započeli smo razgovorima sa Teatrom Mimart i Remont nezavisnom umetničkom asocijacijom u Beogradu, kao i sa umetnikom Slavenom Toljem iz Dubrovnika, a uskoro slede i intervjui sa Led artom/Šok zadrugom iz Novog Sada i umetnicima Sinišom Labrovićem i Mladenom Stilinovićem iz Hrvatske. Video intervjue sa Teatrom Mimart i Remontom moguće je naći na YouTube kanalu portala SEEcult.org (https://www.youtube.com/user/SEEcultorg), a sa Slavenom Toljem na https://vimeo.com/101081531.

Osim istraživanja i prezentacije sećanja protagonista nezavisne kulture i unapređenja svesti najšire javnosti o njenom značaju u društvu, projekat “ABCeda” obuhvata i aktivnosti za jačanje kapaciteta organizacija za očuvanje i arhiviranje njihove bogate istorije. U tom cilju održane su četiri radionice u Zagrebu i Beogradu, u kojima je učestvovalo oko 20 organizacija iz Hrvatske (Attack!, Udruženje za razvoj kulture URK, Centar za dramsku umjetnost CDU, BLOK – Baza za lokalno osvježavanje kulture, WHW, Mala performerska scena, Studio Artless i Kontejner) i Srbije (Zemunski mali umetnički centar – ZMUC, Treći Beograd, Kulturni centar Rex, ARTEQ, Centar za razvoj fotografije, Mikro Art, Bazaart, KOD, Frekvencija, Remont i Plavo pozorište). Učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa praksom Centra za dokumentovanje nezavisne kulture u Hrvatskoj, koji i fizički postoji u klubu Booksa u Zagrebu.

U nastavku projekta “ABCeda nezavisne kulture”, uz nove video intervjue, slede i nove radionice u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Puli i Splitu.

Projekat “ABCeda nezavisne kulture” iniciran je svešću o potrebi očuvanja postignuća i produkcije nezavisnih kulturnih scena u regionu koje se akteri, nakon ratova 90-ih godina i bolnih procesa tranzicije, suočavaju sa novim izazovima, posebno finansijske prirode, koji prete i nestankom nekih od ključnih aktera. Rad organizacija nezavisne kulture nije prikupljen i sačuvan u zvaničnim arhivima ili muzejima, a zbog ograničenog kapaciteta (ljudskog, finansijskog…) i prekarnih uslova rada, organizacije su primorane da se sopstvenim dosadašnjim radom bave sporadično i na neadekvatan način. Stoga postoji pretnja da će značajan deo intelektualnog i umetničkog rada, akumuliran kroz taj segment kulture, postati vremenom nedostupan publici i javnosti.

Partneri u projektu “ABCeda nezavisne kulture” već godinama aktivno rade u onlajn dokumentovanju i predstavljanju kulturnih i umetničkih praksi u regionu (portali SEEcult.org, Kulturpunkt.hr i Booksa.hr). Projekt Abeceda nezavisne kulture započela je 2009. udruga Kurziv koja od tada u virtualnom prostoru portala Kulturpunkt.hr sakuplja usmenu povijest organizacija s nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj. Do sada je objavljeno preko 60 intervjua, a 2011. projektu se pridružuje udruga Kulturtreger te se zajednički otvara Centar za dokumentaciju nezavisne kulture u književnom klubu Booksa u Zagrebu. Projektom sa SEEcult.org-om_nastavlja se i proširuje proces dokumentacije i uvode novi formati predstavljanja nezavisne kulturne i umetničke produkcije široj publici u regionu.

Projekat podržavaju: Balkanski fond za kulturu i umetnost (BAC), ministarstva kulture Hrvatske i Srbije, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport i Zaklada “Kultura nova”.