CNP – Konkurs za savremeni domaći dramski tekst

 

 

Savjet Crnogorskog narodnog pozorišta donio je odluku o raspisivanju novog Konkursa za savremeni domaći dramski tekst.

Pravo učešća na Konkursu imaju državljani i državljanke Crne Gore. Mogu se kandidovati samo drame koje prethodno nijesu publikovane i izvođene. Autori/ke mogu kandidovati najviše dvije drame.

Dodjeljuje se jedna nagrada, koja se sastoji od plakete i novčanog dijela u iznosu od 5.000 eura. Pokrovitelj nagrade je Ministarstvo kulture Crne Gore.

O najboljoj drami odlučivaće stručni tročlani žiri.

Crnogorsko narodno pozorište ima pravo praizvedbe nagrađenog teksta koje može da realizuje tokom dvije godine od proglašenja rezultata Konkursa. U slučaju izvođenja drame autor/ka nagrađene drame ustupa svoja autorska prava CNP-u bez nadoknade. Takođe, autor/ka nagrađene drame se odriče autorskih prava u slučaju objavljivanja nagrađenog dramskog teksta u izdanju Crnogorskog narodnog pozorišta. Konkurs je anoniman. Autori/ke predaju dvije zasebne koverte:  u jednoj koverti (na kojoj treba da piše: “Za Konkurs CNP-a za savremeni domaći dramski tekst/drama”) treba dostaviti 5 odštampanih primjeraka drame, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj koverti (na kojoj treba da piše: “Rješenje šifre/naziv šifre”) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke.

Rok za slanje dramskih tekstova je 10. mart 2019. godine.

Tekstovi se dostavljaju arhivi Cnogorskog narodnog pozorišta ili se mogu slati poštom na adresu: Crnogorsko narodno pozorište, Ulica Stanka Dragojevića 18, 81 000 Podgorica.

Prispjeli dramski tekstovi se ne vraćaju  i biće pohranjeni u Biblioteci Crnogorskog narodnog pozorišta.