Direktorka NBCG Jelena Đurović na čelu Savjeta COBISS.NET

 

Narodna biblioteka Djurdje Crnojevic

Jelena DjurovicDirektorka Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Jelena Đurović učestvovala je 8. jula na prvoj sjednici Savjeta COBISS.NET u Mariboru, na kojoj je imenovana za predsjednika tog tijela. Savjet COBISS.NET čine direktori nacionalnih biblioteka u COBISS.NET i rukovodioci nacionalnih COBISS centara, kao i predstavnici ministarstava ili agencija koje upravljaju nacionalnim E-CRIS centrima. Za predsjednika Savjeta bira se direktor sa najdužim stažom direktora nacionalne biblioteke koja je uključena u mrežu COBISS.NET od njenog uspostavljanja 2003. godine.

Na sjednici Savjeta COBISS.NET data je puna podrška UNESCO-vom predlogu Projekta Razvojna pomoć bibliotekama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji (2016-2018) za finansiranje iz fondova Evropske unije. Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora je 2012. godine od strane UNESCO-a prepoznat kao Regionalni centar za razvoj bibliotečko informacionih sistema i istraživačkih informacionih sistema.

Sjednici su, pored članova Savjeta, prisustvovali eksperti Tomaž Seljak, koji je detaljno obrazložio Projekat, Primož Južnič, Tatjana Aparac Jelušić, a elektronskim putem u sjednicu je bio uključen i Bhanu Neupane iz UNESCO-a.

Zadaci Savjeta su razmjena iskustava o implementaciji sistema COBISS i E-CRIC u dražavama članicama i važnosti usklađivanja prioriteta u razvoju i implementaciji aplikacija ovih sistema, kao i njihovim povezivanjem sa drugim sistemima i servisima.

 COBISS sistem Crne Gore dio je sistema COBISS.NET, koji čine još nacionalni katalozi Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Srbije, Makedonije, Albanije, Bugarske i Kosova. COBISS, koji razvija i održava IZUM, nastao je iz zajedničkog ex-jugoslovenskog sistema uzajamne katalogizacije koji je uspostavljen 1987. godine. Tada se u automatizaciji rada biblioteka pošlo od potrebe da se sa jednog mjesta i preko računara mogu dobiti podaci o svoj građi kojom raspolaže jedna biblioteka, ali i sve ostale članice sistema. Nacionalna biblioteka se uključila u ovaj sistem 1989, a izgradnja nove kataloške baze u Crnoj Gori otpočela je 2001. godine kada je spajanjem elektronskih kataloga Nacionalne i Univerzitetske biblioteke pokrenut sistem COBISS Crne Gore.

Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ formirala je COBISS centar Crne Gore 2007. godine, uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, IZUM-a i Vlade Slovenije. Pored Nacionalne i Univerzitetske biblioteke, članice sistema COBISS.CG su i biblioteke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Skupštine Crne Gore, kao i javne, fakultetske, biblioteke instituta i jedna školska biblioteka. Zadaci ovog sistema su da koordinira aktivnosti biblioteka-članica, obezbjeđuje računarsku opremu za rad sistema i centralnih servisa, obezbjeđuje programsku opremu COBISS sa svom pratećom dokumentacijom, upravlja uzajamnom kataloškom bazom podataka COBIB.CG, izvodi obuku bibliotekara za rad u COBISS-u i pruža stručnu pomoć (help desk) svim članovima sistema.