Fakultet za crnogorski jezik i književnost – Cetinje – Konkurs za upis nove generacije studenata

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG“, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019 i 72/2019)


Fakultet za crnogorski jezik i književnost
Ulica vladike Petra I bb, Cetinje
041/241-244 • 068/548-033
www.fcjk.me • info@fcjk.me

raspisuje

KONKURS

za upis na prvu godinu osnovnih akademskih trogodišnjih studija (180 ETCS)

za studijsku 2020/2021. godinu

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem.

Uz prijavu za upis kandidati podnose ova dokumenta:

  • originalna svjedočanstva o završenome 1, 2, 3. i 4. razredu srednjega obrazovanja
  • originalnu diplomu o položenome maturskom/stručnom ispitu koji se polaže eksterno
  • ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • ovjerenu kopiju diplome „Luča“ ili njoj ekvivalentne diplome, ako je kandidat pośeduje.

Prijave na konkurs podnose se 30. juna te 1. i 2. jula 2020. godine od 10 h do 14 h u prostorijama Fakulteta.

Prijava se može podnijeti i elektronski. Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2020/06/Prijavni-list-za-upis-2020-2021.pdf. Popunjenu i potpisanu prijavu uz ostalu neophodnu dokumentaciju potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me u periodu od 30. juna u 10 h do 2. jula 2020. u 14 h.

Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga, hrvatskoga jezika i književnosti te iz stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno. Polaganje testova iz ta dva predmeta, za zainteresovane kandidate, biće održano 3. jula 2020. godine.

U junskome upisnom roku može se upisati 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.

Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 6. jula 2020. godine.

Upis kandidata obaviće se 9. jula 2020. godine.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


18 − five =