Međudržavna literarna saradnja

 

 

Ovih dana, u okviru međudržavne literarne saradnje, Izdavačka kuća „Bosanska riječ“ u Tuzli objavila je Antologiju priča za đecu crnogorskih pisaca „Prostrani vidici“ Dušana Đurišića. Istodobno Udruženje književnih prevodilaca Crne Gore u Podgorici objavilo je Antologiju bosan­skohercego­vačke poezije za djecu „Vrelo ljepote“ Šima Ešića. Ovakva literarna saradnja već je, 2012.godine, ostvarena sa makedonskim izdavačem „Aleksandar&Aleksandar“ u Skopju, koje je objavilo Antologiju crnogorske poezije za đecu i mlade Žarka L. Đurovića „Biseri na suncu“ („Biseri na sonce“) i Antologiju crnogorskog proznog stvaralaštva za đecu i mlade Dušana Đurišića „Prostrani vidici“ („Prostorni vidici“), u prijevodu i prepjevu makedonskog pisca i knjiže­vnog prevodioca Aleksandra Popovskog. Iste go­­dine Udruženje književnih prevodilaca Crne Gore u Podgorici objavilo je, u prijevodu i prepjevu Dušana Đurišića sa makedonskog na crnogorski jezik, dvije antologije Aleksandra Popovskog: Antologiju priča za đecu makedonskih pisaca „Pješčana kula“ i Antologiju makedonske lirike za đecu i mlade „Trči, trči potočić. U pripremi je takav oblik saradnje sa izdavačema iz Hrvatske i Crne Gore.