„Veliki kapetan“ Dušana Đurišića na bjeloruskom jeziku

 
 

Dusan Djurisic 1U izdavačkoj kući „Zvijezda“, početkom 2016. godine, u Minsku, izašla je iz štampe Knjiga Veliki kapetan - 300zbirka pjesama i priča „Veliki kapetan“ književnika Dušana Đurišića. Đurišićeve pjesme i priče sa crnogorskog na bjeloruski jezik prepjevao je i preveo književni prevodilac Genadij Ajlasenko. Knjigu je ilustrovala Voljga Jakubojska, a opširan predgovor napisao je poznati bjeloruski pisac Aljes Karljukjevič. Ovo je 23. Đurišićeva knjiga na nekom stranom jeziku.   

 

       Dušan Đurišić je rođen 19. juna 1932. go­­di­ne u Gra­dinju kod Caribroda, današnjeg Dimi­tro­v­­­­gra­da, u Srbiji. Osnovnu školu je učio u Cari­b­rodu i Dani­lovgradu, a gimnaziju u Titogradu. Dvi­­­je godine studirao je jugoslo­venske književ­no­sti u Sarajevu, a dvije na Filo­zofskom fakul­te­tu u Skopju, đe je diplomirao 1956. godine. Kao pro­­­fesor radio je u osnovnim i srednjim školama u Do­boju, Derventi i Ti­togradu. Bio je direktor bi­b­lioteke “Rado­sav Lju­mović” i izdavačke  ku­će “Trag” u Titogradu, rukovo­di­­lac Od­sjeka za kulturu u Re­pu­bličkom se­k­re­ta­rijatu za ob­­razovanje, kulturu i nauku Crne Gore i glavni i odgo­vo­­rni urednik književnog lista za đe­cu “Osmijeh”. Od 1970. go­dine volonterski ure­đu­je bib­li­oteku za đecu “So­kolić”. Predśednik je Ud­ruženja crno­gorskih pisaca za đecu i mlade, Ud­ruženja književnih pre­­vodilaca Crne Go­re i Udruženja crnogor­skih haiđina, član Crnogor­skiog PEN centra, Matice crnogor­ske i Crno­go­rskog dru­š­tva ne­zavisnih knji­ževnika. De­ce­m­­­bra 2007. pokrenuo je ča­so­pis “Novi susreti”, glasilo Udru­že­nja književnih prevodilaca Crne Gore, čiji je glavni i odgo­vorni ure­dnik, a od januara 2015. godine uređuje « Cr­nogorski haiku glas­nik » .

Živi u Ćuriocu kod Danilovgrada i Pod­gorici.

Pokretač je literarnih manifestacija za đecu « Pod sta­rom maslinom » u Baru (1987), Festi­va­la « Kraj zelene Zete » u Nikšiću i Danilov­gradu (1993), Književnih su­sreta « Pod­gorici s osmije­hom » (1995) i Festivala « Da­ni os­meha i radosti » u Dimitrovgradu (2000).

Dušan Đurišić je pjesnik, pripovjedač, roma­no­pisac, dra­m­ski pisac, književni prevodilac i pre­pje­valac, knji­žev­ni kritičar, satiričar, aforiti­čar, haiđin, antologičar i iz­davač.

Za svoje književno i prevodilačko stvaralaštvo dobio je više nagrada:  Festivala “Kurirček” u Ma­riboru (1965, 1969, 1982), “Artekovac” u Arteku, na Krimu (SSSR, 1969), “Oslobođenja Titograda” (1970), “Deveti de­cembar”  u Dani­lovgradu (1972), Zmajevih dečjih igara u Novom Sadu (1974), za najbolju knjigu za đecu u Ko­lašinu (1994), “Sokolić”, za inovacije i do­p­rinos razvoju crnogorske literature za đecu u Podgorici (1996), po­velju za ukupno književno stvaralaštvo za đecu u Ko­lašinu (1999), “Vitez osmeha” u Dimitrovgradu (2000),  povelju za ukupno književno prevodilaštvo u Dani­lovgradu (2005), nagradu za najbolju knjigu aforizama na Crno­gorskom festivalu humora, satire i karikature (Dani­­lovgrad, 2005), prvu povelju za knjiže­vno stva­ralaštvo za đecu i mlade (“Krilata Seošnica”, 2007),  po­­velju “Pavle Đo­­no­vić” za ži­votno djelo na Crno­gorskom fe­­stivalu hu­mora, satire i ka­rikature (Dani­lovgrad, 2010), nagradu “Rajko Žiznifov” za književno prevodi­laštvo (Skopje, 2011) i druge. Dobitnik je više međunarodnih nagrada i priznanja za haiku i tanke.

Za đecu je objavio

a) zbirke pjesama:

Veliki kapetan (1964, 1997, 2006, 2007), Ze­­le­­na Zeta (1970, dva izdanja), Vrti se vrtuljak (1971; tri izdanja), Bez pardona (1972, Pro­bu­đe­ne stvari (1974), Radoznala staza (1982), Sunčana kiša (1987), Igre (1988), Vje­t­rova ku­ća (1993), Ćiribu – ć­iriba (1996), Pojas ša­roliki (1996), Laku noć, maleni (1998), Sjena i sjaj (1999); Kad porastem (2000), Stari album i dru­ge pjesme (2003), Polako pa brže (2003), Sve ri­jeka neka spaja (2003), Od septembra do sep­te­mbra (2005), Crtam kišu (2009), Kreni, mašto, kreni (2012) i Povedimo kolo (2013);

b) zbirke pjesama i priča

Morska ogrlica (1987), Moja cvjetna gradina  (2000), Gdje živi more (2007) i Il je bilo il će biti (2008),

c) zbirke priča i bajki

Zlatna Anja i patuljci (1970/71, 2000) i Zelena mačka (2004);

č) zbirku bajki i basni

Svečujuća školjka i druge bajke i basne (2011);

ć) slikovnice

Svijete, zdravo (1997; 2000) i Mala Jelena u malom Cetinju (2014);   

d) poemu

Baroni di Makaroni i knez de Majonez (1974);

dž) roman

Duga iz djetinjstva (2010).   

đ) antologije priča

Uvijek ljepota  (1993) i Prostrani vidici (2012)

e) zbirke pjesama sa drugim autorima

Odabrane pjesme (sa M. Alečković, D. Radovićem i S. Lazićem;1979), Izabrane pjesme (sa D. Maksimović i G. Vitezom; Re­pu­blički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, 1988), Izabrane pjesme (sa D. Maksimović; 2000), Od dvoje za sve (sa Branom Nikolić, 2003) i Od aprila do aprila (2007);

f) zbirku pjesama i priča sa drugim autorima

Zavičajna duga (sa Č. Vukovićem, D. Ra­dulovićem, M. Ratkovićem i I. Cekovićem; 1986)

    Za odrasle je objavio

a) zbirke pjesama

Osviti (2006), Ime ti je svjetlost (2008), Versi odabrani (2013) i Dok me ima, (2013) i Sve su ove pjesme tvoje  (2015).

b) zbirke haiku pjesama

Praznik u polju (1996), Skri­veno nebo (2008), Mje­sec nad Fudžijamom (2014)

c) zbirke tanki

Galeb nad morem (2013) i Jagode u cvatu (2015)

č) zbirku tanki i haibuna

Utočište za ptice (2015)

ć) zbirku haibuna

Krik ždralova (2014)  

d) zbirke aforizama

Iskre iz tame (2005) i  Redovni neredi ( 2008)

dž) zbirku epigrama

Ijetke riječi (2004)

đ) zbirku satiričnih pjesama, aforizama i epigrama

U procijepu (1998)

e) zbirke erotske poezije pod pseudonimom Duško Garčić

Od Agote do Šarlote (2001) i Sjeti se žene  (2001)

f) zbirku pjesama za drugim autorom

Sjeverna zvijezda – južni vjetar (sa Bra­nom Nikolić; 1996)

Na stranim jezicima objavio je 22 knjige: po 3 na ruskom, makedonskom i albanskom jeziku i po jednu na engleskom, francuskom, rusinskom, jermenskom, slove­na­čkom, udmurtskom, tatar­skom, mongolskom, litvans­kom, turkmenskom, kalmičkom, bugarskom i turskom je­zi­ku.

Njegova Antologija kratkih priča crnogorskih pisaca za djecu Uvijek ljepota prevedena je na ruski i engleski, a An­­tologija priča za đecu cr­nogorskih pisaca Prostrani vidi­ci na makedonski jezik.

Dušan Đurišić je dugogodišnji istrajni prevo­dilac i pre­pjeva­lac sa slovenskih i drugih jezika. Do sada je objavio 40 knjige prijevoda i pre­pjeva, a sa drugim prevo­dioci­ma 27. Njegovi pre­pjevi nalaze se u 5 zbor­nika i anto­logija drugih autora i u mnogim čitanka­ma i priruč­nicima, kao i u raznim listovima, pod­liscima i časopisima za đeci i od­rasle u Crnoj Gori, Hr­vatskoj, Bosni i Her­cegovini i Sr­biji. Osim toga, objavio je 26 zbo­rnika i 8 anto­logija.

O  knjigama Dušana Đurišića i o njegovom književ­nom stvaralaštvu i prevodilaš­tvu, od 1964. godine, pisalo je preko osamdeset knjiže­v­nih kritičara iz Crne Gore, Bosne i Hercegovi­ne, Hr­vat­ske i Srbije.

Pojedinačno njegove pjesme, priče i haiku poezija preve­dene su na oko 40 jezi­ka i nalazile su se u lek­tiri i brojnim čitankama za osnovne škole, udžbenicima, zbor­nicima i antolo­gi­jama.