XXVII DANI HUMORA I SATIRE “Vuko BEZAREVIĆ”

 

XXVII DANI HUMORA I SATIRE

“Vuko BEZAREVIĆ”

CRNA GORA, OPŠTINA PLJEVLJA

 – Sekretarijat za društvene djelatnosti –

 
 

     Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, na predlog Savjeta za organizaciju kulturne manifestacije Dani humora i satire „Vuko Bezarević” Pljevlja

 
 

r   a   s   p   i   s   u   j   e

 

K O N K U R S

 

 

     1. Za dodjelu nagrade „TIPAR” – koja se dodjeljuje za humorističko-satirično književno djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo

     Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 800.00 €  i učešća na manifestaciji. Svako ima pravo da podnese predlog za dodjelu nagrade. Predlog se podnosi u pisanoj formi i mora da sadrži biografiju autora i obrazloženje predloga. Predlozi se dostavljaju uz četiri primjerka predložene knjige.

     2. Za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ” – koja se dodjeljuje za neobjavljenu satiričnu priču

     Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 400,00 € i učešća na manifestaciji. Pravo učešća imaju sva fizička lica sa prostora bivše SFRJ.  Može se konkurisati sa najviše tri neobjavljene priče (do 600 riječi) potpisane šifrom i rješenjem šifre u posebnoj koverti. Svaka priča se dostavlja  u četiri primjerka.

     3. Za dodjelu nagrade „MLADI TIPAR” – koja se dodjeljuje za humorističko-satiričnu kratku formu ( priča, pjesma, aforizam, anegdota, epigram… )  

     Nagrada se sastoji od plakete, novčanog iznosa od 150,00 € i učešća na  manifestaciji. Pravo učešća imaju učenici srednjih škola sa prostora bivše SFRJ. Može se konkurisati sa najviše tri kratke forme, potpisane šifrom i rješenjem šifre u posebnoj koverti. Prijave se dostavljaju  u četiri primjerka.

    Prijave se dostavljaju isključivo u štampanoj formi na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja, ul. Kralja Petra I br. 48, 84210 Pljevlja, najkasnije do 15. aprila 2013. godine, sa naznakom za koju nagradu se konkuriše.

     Prijave  koje se dostave nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

     Uručenje nagrada je 15. juna 2013. godine na Svečanom programu XXVII Dana humora i satire »Vuko Bezarević« u Pljevljima. Ista nagrada istom licu može se dodijeliti samo jednom.

     Ostale informacije mogu se dobiti na telefone Sekretarijata za društvene djelatnosti:

+ 382 52 300 047, + 382 52 300 047 FREE, + 382 69 309 353, +382/69/309-353 FREE

mail:danihumora@gmail.com.

                                                                             S E K R E T A R K A

                                                                                 Slavica Krstajić