Javni Konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima


Na osnovu čl. 42 do 45 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima („Službeni list CG“, broj: 44/18 i 47/19), i člana 3 i 4 Pravilnika o načinu vrednovanja programa odnosno projekata organizacija dijaspore –iseljenika („Službeni list CG“, broj: 16/19), Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima raspisuje

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima

Predmet konkursa je raspodjela sredstava koje je Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima opredijelila za sufinansiranje programa odnosno projekata koje realizuju organizacije dijaspore – iseljenika u sljedećim oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima:

– očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori;

– očuvanje kulturnog identiteta;

– jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje;

– informisanje i povezivanje;

– zaštita prava i položaja dijaspore – iseljenika;

– unapređivanje privrednog partnerstva.

Pravo učešća na konkursu ima organizacija dijaspore – iseljenika ako:

– je registrovana najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog konkursa;

– u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na dijasporu – iseljenike;

– naziv te organizacije ili sadržaj osnivačkog akta jasno upućuje na njenu povezanost sa Crnom Gorom;

– je u toku dvije godine koje prethode objavljivanju javnog konkursa realizovala najmanje dva projekta ili aktivnosti koje doprinose ostvarivanju i jačanju saradnje sa Crnom Gorom u gore spomenutim oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima.

– je opravdala i dostavila validne finansijske izvještaje za sredstva koja su joj dodijeljena od strane Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima po Javnom konkursu realizovanom 2021. godine.

 Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 170.000,00 eura.

Program odnosno projekat organizacije dijaspore – iseljenika može se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, pri čemu se program odnosno projekat koji može imati uticaj na razvoj manje razvijenih područja u Crnoj Gori, može sufinansirati najviše do 70% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Na konkurs organizacija dijaspore – iseljenika može prijaviti najviše dva programa odnosno projekta.

Vrednovanje programa odnosno projekata vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

– kvalitet i doprinos programa odnosno projekta u oblasti na koju se program odnosno projekat odnosi;

– referentnost, stručnost i tehnički kapaciteti podnosioca prijave programa odnosno projekta i učesnika u realizaciji programa odnosno projekta;

– uticaj programa odnosno projekta na jačanje povezanosti dijaspore – iseljenika sa Crnom Gorom;

– uticaj programa odnosno projekta na jačanje međusobne povezanosti pripadnika dijaspore – iseljenika u državi u kojoj žive;

– značaj programa odnosno projekta za promociju Crne Gore i povezanost dijaspore – iseljenika sa građanima u državi u kojoj se program odnosno projekat realizuje;

– broj korisnika programa odnosno projekta;

– transparentnost rada podnosioca prijave programa odnosno projekta;

– sprovodljivost programa odnosno projekta, sa aspekta realnosti budžeta i postojanja uslova za njegovu realizaciju;

– održivost programa odnosno projekta.

Prijava na konkurs vrši se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o načinu vrednovanja Programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika („Službeni list CG“, broj: 16/19), a koji se može preuzeti na linku ispod teksta konkursa.

Uz prijavu na konkurs, organizacija dijaspore – iseljenika je obavezna da dostavi sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o registraciji;

– kopiju osnivačkog ili drugog akta;

– pregled realizovanih projekata i aktivnosti;

– drugu dokumentaciju (protokol ili ugovor o partnerstvu sa drugim organizacijama dijaspore – iseljenika, preporuka diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Crne Gore u državi u kojoj se program odnosno projekat realizuje i dr.).

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa   30.04.2022. godine               

Popunjenu, potpisanu i pečatiranu prijavu, uz obaveznu dokumentaciju, neophodno je dostaviti na e-mail adresu dijaspora@usdi.gov.me, poštom ili lično na arhivu Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima (adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81 000 Podgorica), sa napomenom „Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ukoliko prijava koju šaljete putem e-maila iznosi više od 10MB, molimo da istu pošaljete podijeljenu u više e-mailova. U naslovu e-maila (subject) ne unosite specijalne karaktere (!, #, *, -, =, /, i sl.), kako bi nam isti bio uspješno dostavljen. Ukoliko ne primite potvrdu o prijemu vaše prijave, molimo da se interesujete kod zaduženog službenika.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti elektronskim putem, slanjem upita na e-mail adresu dijaspora@usdi.gov.me, u toku trajanja Javnog konkursa.

Obrazac prijave i više informacija o konkursu možete naći na zvaničnom sajtu Uprave  www.udi.gov.me.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


17 + 8 =