Knjiga haiku pjesama Dušana Đurišiča objavljena u Americi

 

U izdavačkom preduzeču Lulu Press američkog grada Morisvil u Sjevernoj Karo­li­­ni ob­javljena je knjiga haiku pjesama Dušana Đurišiča čiji je nas­lov “Paper  dragon” (”Zmaj od papira”).

Đurišićeve haiku pjesme na engleski jezik preveli su mr Sanja Vučinić, dr Igor Petrovič, Dragan M. Vugdelić, Đurđa Vukelić Rožić, Zorica Novaković, Marija Todorova, Radoslav Milošević Atos i Ilija Kapičić.

Ovo je prvi put da je u Americi objavljena knjiga haiku pjesama jednog crnogorskog pisca.

“Zmaj od papira” je 28. knjiga Dušana Đurišića objavljena na nekom stranom jeziku. Do sada su po 4 Đurišićeve knjige objavljene na ruskom i makedonskom, 3 na albanskom, dvije na engleskom i po jedna na francuskom, rusinskom, jermen­skom, slove­na­čkom, udmurtskom, tatar­skom, mongolskom, litvans­kom, turkmen­skom, kalmi­čkom, bugarskom, turskom, bjelo­ruskom i moldavskom je­zi­ku.

Dušan Đurišić je pokretač 4 literarne mani­festacija za đecu i mlade,  pjesnik, pripovjedač, roma­no­pisac, dra­m­ski pisac, književni prevodilac i pre­pje­valac, knji­žev­ni kritičar, satiričar, aforiti­čar, haiđin, antologičar i iz­davač.

Za svoje književno i prevodilačko stvaralaštvo dobio je 16 domaćih i međunarodnih nagrada i više stranih nagrada i priznanja za haiku i tanke.

Za đecu je u jednom i više izdanja objavio 23 zbirke pjesama, 4 zbirke pjesama i priča, 3 zbirke priča, bajki i basni, dvije slikovnice,  poemu, 2 romana i dvije antologije priča crnogorskih pisaca za djecu, a sa drugim autorima 6 knjiga izabranih pjesama i priča, a za odrasle 22 zbirke pjesama, haiku, tanki, haibuna, aforizama, epigrama, satiričnih pjesama, anegdota, šaljiivh priča i erotske poezije i 2014. godine zapaženu prvu antologiju crnogorske haiku poezije, u  kojoj se nalaze haiku pjesme 75 crnogorskih haiđina.

Dušan Đurišić je dugogodišnji istrajni prevo­dilac i pre­pjeva­lac sa slovenskih i drugih jezika. Do sada je objavio 43 knjige prijevoda i pre­pjeva, a sa drugim prevo­dioci­ma 27. njegovih pre­pjevi nalaze se u 5 zbor­nika i anto­logija drugih autora i u mnogim čitanka­ma i priruč­nicima, kao i u raznim listovima, pod­liscima i časopisima za đeci i od­rasle u Crnoj Gori, Hr­vatskoj, Bosni i Her­cegovini i Sr­biji. Osim toga, objavio je 28 zbo­rnika i 8 anto­logija.

Pojedinačno njegove pjesme, priče i haiku poezija preve­dene su na oko 40 jezi­ka i nalazile su se u lek­tiri i bro­­jnim čitankama za osnovne škole, udžbenicima, zbor­nicima i antolo­gi­jama.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


ten − eight =