Lovorka Čoralić – Iseljenici iz Zete u Mlecima (XV – XVII stoljeće): prilog poznavanju crnogorsko-mletačkih veza u prošlosti

 

Poštovani pośetioci, nastavljamo sa objavljivanjem naučnih radova dr Lovorke Čoralić, člana Hrvatskog instituta za povijest. Naučno istraživački rad “Iseljenici iz Zete u Mlecima (XV – XVII stoljeće): prilog poznavanju crnogorsko-mletačkih veza u prošlosti” se odnosi na iseljavanja s područja Zete u Mletke kao i život i djelovanje zetskih iseljenika u prijestolnici Serenissime u periodu kasnog srednjeg i ranog novog vijeka. U Crnoj Gori je veoma malo naučno istraživačkih radova koji obrađuju ovu temu pa je objavljivanje ovog rada utoliko značajnije.

Zahvaljujemo se gosp. Lovorki Čoralić koja nam  je svesrdno ustupila svoje radove i dala saglasnost za njihovo objavljivanje.

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje sadržaja sa portala i dalje reprodukovanje u drugim medijima bez odobrenja autora.

 

Lovorka Čoralić rođena je 1968. godine u Zadru. Studij povijesti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1990. Magistrirala je na istom fakultetu 1995. temom o cestovnim komunikacijama u srednjovjekovnoj Hrvatskoj (objavljeno pod naslovom Put, putnici, putovanja: ceste i putovi u srednjovjekovnim hrvatskim zemljama, AGM, Zagreb, 1997.). Na Filozofskom fakultetu u Zadru obranila je 1998. godine doktorsku disertaciju pod naslovom “Hrvati u Mlecima” (objavljeno pod naslovom U gradu svetoga Markapovijest hrvatskezajednice u Mlecima, Golden marketing, Zagreb, 2001.) Kao znanstveni asistent bila je zaposlena od 1992. do kraja 1997. godine u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu; potom prelazi u Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, gdje 1998. stječe zvanje znanstvenog suradnika. Na Studiju povijesti pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje “Povijest Venecije do 1797. godine” i “Povijest Italije u XIX. i XX. stoljeću”. Na osnovi održanog nastupnog predavanja dana 26. IV. 2001. godine na temu “Hrvatski prinosi mletačkoj toponomastici” stekla je znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti.

U svom znanstvenom radu proučava poglavito političke, gospodarske i kulturne veze između zapadne i istočne jadranske obale od 15. do 18. stoljeća, s osobitim naglaskom na problematici nazočnosti i djelovanja hrvatskih iseljenika u Mlecima i na području Veneta. U sklopu istraživačke djelatnosti proučava i povijest Dalmacije i Boke kotorske u ranom novom vijeku, kao i okolnih područja Crne Gore, Bosne i Albanije. Kao stipendist organizacije Alpe Adria i Ministarstva vanjskih poslova Italije (Odsjek za kulturne veze) dva je puta (1992. i 1994. god.) boravila na stručnom usavršavanju u Veneciji. U proteklim godinama objavila je niz znanstvenih, stručnih i popularnih radova u hrvatskoj i inozemnoj periodici o hrvatsko-talijanskim povijesnim i kulturnim vezama.

Uvod:

Rad je ujedno nadopuna već objavljenom prilogu o crnogorskim iseljenicima (u mletačkim izvorima zabilježenih: de Monte Negro/Montenegro) u Mlecima3 te stoga ove dvije teme faktično čine jedinstvenu istraživačku cjelinu. U radu su uporabljeni spisi pohranjeni u Državnom arhivu u Mlecima (Archivio di Stato di Venezia, dalje: ASV), ponajprije oporuke zetskih iseljenika nastale od sedamdesetih godina XV stoljeća do početka XVII stoljeća (fond Notarile testamenti, dalje: NT). Iz iste su središnje državne pismohrane korišteni, ali u mnogo manjoj mjeri, i spisi obrtničko-trgovačkih udruga (fond Arti). Kada je riječ o literaturi, uporabljive (iako malobrojne) podatke za istraživanje prisutnosti zetskih iseljenika u Mlecima bilježimo
u monografji francuske povjesničarke Brunehilde Imhaus,
 u knjizi o mletačkim izrađivačima vesala (remeri) i u njihovom Statutu (Mariegola) te u pregledu natpisa (najčešće uklesanih u kamenu) koji je još u XIX stoljeću
zapisao (i dijelom objavio) istaknuti mletački kulturni povjesnik Emmanuele
Antonio Cicogna, a relativno nedavno za tisak priredio Pietro Pazzi. Poseban osvrt zasigurno bi zavrijeđivali i životni put i sudbina Božidara Vukovića Podgoričanina (oko 1460 – 1539), zetskoga tiskara koji je crnogorsku kulturnu i crkvenu baštinu zadužio objavljivanjem djela religioznog sadržaja na narodnom jeziku, ali se njime – poradi činjenice da ne raspolažemo dodatnim saznanjima osim onih već poznatih u znanstvenoj literaturi – ovdje nećemo podrobnije baviti.

Na osnovu navedenih spoznaja historiografje te ponajprije uvidom u arhivsku građu koja do sada nije bila objavljivana, u ovome će se radu prikazati temeljne sastavnice iz života zetskih iseljenika u Mlecima. Potanko
ću razmotriti način bilježenja zetskih iseljenika u mletačkim izvorima, vremenski okvir useljavanja i djelovanja u gradu na lagunama, mjesta stanovanja prema mletačkim predjelima i župama (odnosno na otocima mletačke Lagune), zanimanja i gospodarske mogućnosti,
 obiteljske i prijateljske veze te odnos s mletačkim crkvenim ustanovama. Posebna pozornost biti će posvećena međusobnoj povezanosti unutar zetske iseljeničke skupine, kao i njihovim vezama s iseljenicima iz drugih dijelova istočnojadranske obale.
U radu će biti riječi i o vezama zetskih iseljenika s bratovštinom slavenskih iseljenika Sv. Jurja i Tripuna (
S. Giorgio e Trifone) te – naposljetku – o njihovim darovnicama (legatima) zavičajnim crkvama i manastirima.

KOMPLETAN RAD MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


7 + 8 =