Mahmut Metanović – MRKO/JE/VIĆI, Istorijski razvoj

Metanović MahmutMetanović Mahmut rođen je 1976. godine u Baru. Porijeklo: Mrkojevići – Gorana. Stalni boravak u Ulcinju, Pistula – G.polje.

Osnovnu i srednju školu završio u Ulcinju. Filozofski fakultet u Nikšiću, profesor istorije i geografije. Radi u JU OŠ “Maršal Tito” u Ulcinju.

Priređivač je i urednik reprinta “Mrkovićki dijalekat”. Za ovo izdanje je napisao i predgovor.

MRKO/JE/VIĆI

“…Prvi toponimi koji se pominju u istorijskim izvorima su: šuma Gorana i potok Kunje koji se pominju za vrijeme bitke kod Bara 1042 godine, dok se toponim “de Dobra Voda” pominje 1406 godine.

Najraniji pomeni Mrkovića javljaju se u mletačkim izvorima, 1409 (Li Marchoe), 1449 (de Marchois) i 1559 (Marcovichi) kod Bara.

U turskom izvoru – Katastarski defter Skadarskog Sandžaka iz 1485 godine, pominje se (prema albanskom prevodu) ”Nahija Mërkodlar” i bila je dio Skadarskog sandžaka. U kotorskim spomenicama Mrko/jevići se javljaju krajem XVI vj…”

KLIKNITE NA STARU KARTU MRKOJEVIĆA 
DA OTVORITE KOMPLETAN SADRŽAJ NAUČNOG RADA

Stara karta Mrkojevica