Milica Gajić – Pokušaj rekonstrukcije biografije Jovana Ivaniševića

TRAGOM MUZIČKE PROŠLOSTI

MILICA GAJIĆ
Pokušaj rekonstrukcije biografije Jovana Ivaniševića

Milica Gajić je završila Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, odsek za muzikologiju. Boravila je u Pragu na specijalizaciji u oblastima arhivskog i bibliografskog rada i istraživanjima teme o djelatnosti čeških muzičara kod nas. Bila je muzički urednik i muzički kritičar na II programu Radio Beograda. Radi na mjestu višeg bibliotekara u Biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Član je Udruženja kompozitora Srbije-sekcija muzički pisci, Srpskog muzikološkog društva i Bibliotekarskog društva Srbije.  Učestvovala je na mnogobrojnim naučnim skupovima i objavila veliki broj naučnih radova od kojih su za izučavanje crnogorske muzičke baštine od značaja sledeći napisi i publikacije:

-Elementi razvoja muzičke kulture na području Boke Kotorske do osnivanja S.C P. D . “Jedinstvo” (period od XI veka do prvih desetleća XIX veka), Beograd, Udruženje kompozitora, 1984.

-Roksanda Pejović i saradnici, Srpska muzika od naseljavanja slovenskih plemena na Balkansko poluostrvo do kraja XVIII veka, Beograd, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1998, (poglavlje Muzika u Boki Kotorskoj).

-JOVAN IVANIŠEVIĆ (1861-1889) pokušaj rekonstrukcije njegove biografije, Zvuk, Sarajevo, 1980, 2, 65-72.

-Prikazi. Muzičke teme i portreti, Zvuk, Sarajevo, 1983, 12/13, 51-52.

-Ogledalo u odgovornosti, Monitor, Podgorica, 6/1995, 237, 40.

-OPERA CRNOGORCI KARELA BENDLA-poimanje i transpozicija elemenata našeg muzičkog folklora, Zbornik radova sa 4.simpozijuma Folklor – muzika – delo, Beograd, FMU, 1997, 473-490.

-The Montenegrins- an Opera by Karel Bendl, International Sympossium Folklore-Music-Work of art, Faculty of Music, Belgrade, 1997, 348-365.

-Branka Radović/Gorski vijenac i druga muzičko-scenska dela Nikole Hercigonje, Njegoš i muzika, Novi zvuk, Beograd, 2002, 117-118.

-Nepoznato delo Ludviga Kube Z LUHU SLOVANSKYH, I PISNE CERNOHORSKE, kontekst nastanka, Novi Zvuk, Beograd, 23, 71-83.

-Srpski biografski rečnik Novi Sad, Matica Srpska.

Autor je, između ostalog, i jedinica o Balović Marko, Ivanišević Jovan D., Ivanović Aleksa, Jovović Spiridon…

Tekst Milice Gajić – Pokušaj rekonstrukcije biografije Jovana Ivaniševića objavljen je u jugoslovenskom muzičkom časopisu “Zvuk” br.2. iz 1980.godine.

POKUŠAJ REKONSTRUKCIJE BIOGRAFIJE JOVANA IVANIŠEVIĆA

Prvi školovani muzičar porijeklom iz Crne Gore je Jovan Ivanišević, učitelj, dirigent, kompozitor, muzički pisac i reorganizator muzičkog školstva, o čijem se životu i stvaralaštvu danas malo zna.  Gotovo da je potpuno zaboravljen, djelimično zbog toga što je živio veoma kratko (svega tridesetak godina), a djelimično zbog toga što su neki od malobrojnih arhivskih podataka, kao i veći broj napisa u ondašnjoj dnevnoj i periodičnoj štampi, nažalost, zauvijek izgubljeni…

KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU NASLOVNE STRANE ČASOPISA
DA BI OTVORILI KOMPLETAN SADRŽAJ TEKSTA