Podgorica – Multimedijalni projekat „Drugarica Broz-omaž ženi i jednom vremenu”

 

PG ljeto-Sekretarijat za kulturu-KIC

 
 

Multimedijalni projekat Seke Martinović - 1Mul­ti­me­di­jal­ni pro­je­kat di­zaj­ner­ke Se­ke Mar­ti­no­vić pod na­zi­vom „Dru­ga­ri­ca Broz-omaž že­ni i jed­nom vre­me­nu” u re­ži­ji Dra­ška Đu­ro­vi­ća bi­će odr­žan u okviru manifestacije “Podgoričko ljeto 2015” u četvrtak, 17.sep­tem­bra na Tr­gu Re­pu­bli­ke, sa početkom u 21 sat.

Riječ je o projektu sa pe­de­set mo­de­la po­di­je­lje­nih u pet seg­me­na­ta ko­ji mod­no pra­te Jovanku Broz od par­ti­zan­skih da­na pa do 80-tih go­di­na, ka­da je ne­sta­la sa jav­ne sce­ne. Dio kolekcije i scenskog nastupa su neizostavni pi­o­ni­ri, pi­o­nir­ska za­kle­tva, ka­ran­fi­li, mu­zi­ka, glum­ci u ulo­zi Jo­van­ke i Ti­ta i old­taj­mer, ađu­tan­ti, ko­nja­ni­ci, a predviđena je i projekcija kratkog filma u okviru koga će se pr­vi put pri­ka­za­ti se­kven­ce iz fil­ma Du­ša­na Bog­da­no­vi­ća „Ti­to­va po­sje­ta Cr­noj Go­ri” iz 1977.go­di­ne. Čitav projekat je o pop kulturi socijalizma, o ženi i jednom vremenu i ženi u jednom vremenu.

 

Multimedijalni projekat Seke Martinović - 2