Pečat arhonta Petra iz IX ili X vijeka kao nesporni dokaz dukljanske državnosti

 

Petrislav je bio knez Duklje od 971. do 990. godine. Prema Ljetopisu Popa Dukljanina njegov otac Hvalimir je vladao Travunijom, Zahumljem i Dukljom, koja je obuhvatala dvije oblasti: Zetu i Podgorje. Petrislav, najstariji sin, naslijedio je Zetu, njegov mlađi brat Dragomir Travuniju i Zahumlje, a najmlađi Miroslav Podgorje. Poslije pogibije Miroslava, Petrislav je preuzeo vlast i nad Podgorjem. Petrislav umire oko 990. godine, i sahranjen je u crkvi Manastira Prečiste Bogorodice Krajinske, na području današnje opštine Bar. Naslijedio ga je sin Vladimir.

Postoji mišljenje da je olovni pečat koji je 1884. pronašao francuski vizantolog Gustav Šlumberže (Gustave Schlumberger) pripadao upravo Petrislavu. Po tome bi on bio prvi dukljanski vladar čije je postojanje i materijalno dokazano.

Na međunarodnom naučnom skupu održanom na Cetinju 21, 22. i 23. juna 1990. godine, Dragoljub Dragojlović je rekao:
Drugo važno pitanje koje se pred nas postavlja jeste da li je ova oblast početkom IX veka, nesumnjivo pod vlašću Vizantije, bila samostalna administrativno-politička jedinica carstva ili samo deo susednih vizantijskih oblasti, dračke odnosno dalmatinske. Odgovor na ovo pitanje daje jedan olovni pečat iz prvih decenija IX veka sa imenom “Petra arhonta Duklje”. Grčki natpis i hrišćansko ime dukljanskog arhonta Petra nameće samo jedan moguć zaključak, a to je, da je ova oblast između Lješa i Bara sa ravničarskim zaleđem oko Skadarskog jezera i reke Drima početkom IX veka bila u rukama Vizantije kao zasebna arhontija carstva sa administrativnim i crkvenim sedištem…

Na pečatu stoji – +ΠΕΤΡ(Ο)Υ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΟΚΛ(Ε)ΙΑ(Σ) ΑΜΗΝ (+ Petar, arhont Duklje. Amin)

Šlumberžeov crtež olovnog pečata: