Prezentovanje stvaralaštva dr Radomira Raša R. Milovića


Poštovani pośetioci,

sa velikim zadovoljstvom najavljujemo da ćemo u narednom periodu predstaviti dio naučnog opusa dr Radomira Raša R. Milovića. Uvažavajući prirodu portala Montenegrina, tj. oblasti koje su na njemu zastupljene, posebna pažnja biće usmjerena na one djelove njegovog opusa koji su u potpunom saglasju sa koncepcijom portala. Naravno, bilo bi neopravdano uskratiti mogućnost dobijanja potpunih informacija o autoru onim pośetiocima koji to žele, pa ćemo u ovom prvom prilogu osim osnovnih biografskih podataka dati i kompletnu bio-bibliografiju autora.

Dakle, ono što će u narednom periodu biti predstavljeno na portalu su POSEBNA IZDANJA – MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE u kojima se autor bavio antropogeografskom, istorijskom i onomastičkom problematikom Crne Gore i užeg zavičaja – Banjana. Uviđajući nedostatak pisane građe za navedene oblasti, a pridržavajući se one narodne “što nije zapisano kao da se nije ni desilo”, autor se upuštio u zamašan naučni rad koji je rezultirao sa, za sada, 15 knjiga iz ovih oblasti. Naučni rad zahtijeva dugotrajan i mukotrpan posao, pa nije potrebno posebno naglašavati koliko bogatstvo predstavljaju ova izdanja. Njihov značaj posebno dolazi do izražaja u situaciji kad i pored izuzetno bogate istorije, kulture uopšte i tradicije nemamo relevantnih naučnih publikacija, koje bi na pravi način osvijetlile i našu prošlost i sadašnjost. Prošlost je utkana u sve nas, u sadašnjost, pa je treba izučavati i predstaviti na pravi način, onakva kakva je, a ne kako bi nekome odgovaralo. Kako je sve podložno prolaznosti, ovakva izdanja predstavljaju trajna svjedočanstva određenog vremena, ljudi i događaja.

Posebna izdanja Radomira Raša R. Milovića se dobrim dijelom odnose na njegov zavičaj – Banjane. Ništa čudno, znajući šta zavičaj znači i kakva neraskidiva veza postoji između svakog pojedinca i zavičaja. Ćamil Sijarić kaže: “Zavičaj, to je neka nježnost koja vas oblije pri svakom sjećanju na njega, to je neki mir koji vas obuzima i neki zvukovi koje čujete samo vi. On je stvaralačka, podsticajna energija koja osmišljava i pokreće čuvstva sazdana u čovjeku”.  Pisati o zavičaju je na neki način obaveza i odgovornost. Obaveza je svakog ko ima dara za pisanje, da upravo zbog te neraskidive veze piše o zavičaju. Povezanost, taj ośećaj pripadanja, ne smije uticati na autora, pa samim tim odgovornost je veća da se, ni kad je zavičaj u pitanju, ne smije odstupiti od objektivnosti i naučnih principa. Očigledno, da kod autora ovih izdanja nije nedostajalo dara za pisanje, a sigurno i njegova profesionalna orijentacija u oblasti egzaktnih nauka, uticala je da sve što piše mora biti tačno, objektivno, dokazivo, potkrijepljeno dokumentima i nepobitnim činjenicama.

Vjerujemo da autoru neće nedostajati stvaralačke energije i da će nas i u narednom periodu obradovati sa još nekim izdanjem.

POSEBNA IZDANJA – MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 

 1.  STEVAN MILOVIĆ PRDEKLIJA -hajdučki harambaša (koautor Živko Đurković) – Nikšić, 1998.
 2. SAGE O BANJANIMA  – Nikšić, 2014.
 3. MILOVIĆI IZ BANJANA – tragom petovjekovne prošlosti bratstva – Nikšić, 2015.
 4. ZAVIČAJNI ONOMASTIKON – tragom toponimije i antroponimije Velimlja – Nikšić, 2015.
 5. ZAVIČAJNE STARINE – tragom ostataka materijalne i duhovne kulture Velimlja – Nikšić, 2016.
 6. RUDINE I BANJANI – istorijski, antropogeografski i onomastički doticaji (koautor Kosto Perišić) Podgorica, 2017.
 7. FITONIMI I ZOONIMI u toponimiji Banjana i Oputne Rudine (koautor Kosto Perišić) – Nikšić, 2017.
 8. ISTORIJSKA ONOMASTIKA BANJANA od prvih pisanih pomena do kraja XIX vijeka – Podgorica, 2017.
 9. PIVA I BANJANI istorijski, antropogeografski i onomastički doticaji – Podgorica, 2018.
 10. BANJANI I BOKA istorijski i antropogeografski doticaji – Nikšić, 2018.
 11. KRŠ U TOPONIMIJI I HIDRONIMIJI BANJANA – Podgorica, 2019.
 12. BANJANI U ISTORIJSKIM IZVORIMA od Karlovačkog mira do berlinskog kongresa  (1699-1878) Nikšić, 2020.
 13. ISTORIJSKO – ONOMASTIČKE TEME (koautor Kosto Perišić) Nikšić, 2020.
 14. BRATSTVA GAMBELIĆI, MILOVIĆI, KAPETINIĆI – BIBLIOGRAFIJA    Nikšić, 2021.
 15. BANJANI I PLEMENA STARE ŽUPE ONOGOŠT, Nikšić 2022.
 16. BANJANI U ISTORIJSKIM IZVORIMA OD PRVOG POMENA DO KARLOVAČKOG MIRA (1319–1699), Nikšić, 2022.
 17. SAXA LOQUNTUR (Kamenje govori) – MONOGRAFSKI LEKSIKON BANJANA, Nikšić, 2022.
 18. “BANJANI I KATUNSKA NAHIJA” – ISTORIJSKI, ETNOLOŠKI I ANTROPOGEOGRAFSKI DOTICAJI, Nikšić, 2023.BIOGRAFIJA [1]

Osnovni biografski podaci


Dr Radomir Milović, rođen je 21.07. 1948. godine u Podljuti (Nikšić), od oca Rista i majke Ljubice rođene Bošković. Osnovnu školu završio je u Velimlju, gimnaziju u Nikšiću, Elektrotehnički fakuktet i postdiplomske studije iz oblasti elektromotornih pogona na ETF-u u Beogradu. Doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu (Podgorica), 11.07.1990.godine, sa disertacijom iz oblasti elektromotornog pogona, koja je urađena u Željezari Nikšić i vezana je za problematiku ove fabrike.

Imao je niz stručnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu (DDR, Mađarska, SAD).

Radio je u Željezari Nikšić do 1991. godine na različitim poslovima iz elektro problematike, i uz rad uradio magistarski rad i doktorsku disertaciju iz oblast elektromotornog pogona Kombinovane vajaonice. Prethodno je bio profesor u Školskom centru u Nikšiću na predmetima elektro struke.

Od 1991. god. do 2008.godine radio je u Elektroprivredi Crne Gore na obavljanju različitih funkcija: direktor Sektora za razvoj i inženjering (8 godina), Tehnički direktor Elektroprivrede Crne Gore (3 godine), Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (3 ipo godine) i Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore (3 godine).

HE “Perućica”

U navedenom periodu obavljao je još niz funkcija u privredi i vanprivrednim djelatnostima u Crnoj Gori i državnoj zajednici do kraja njenog postojanja: članstvo i predsjedavanje raznim savjetima, radnim grupama, komisijama, stručnim timovima, upravljačkim organima itd.

Sa izbornim zvanjem docenta radio kao predavač na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Objavio tridesetak stručnih i naučnih radova i 16 posebnih izdanja iz oblasti etnologije, antropografije i onomastike. Bio značajno angažovan u društvenopolitičkom radu, a u mandatu 2002-2006. godina, bio poslanik Skupštine Crne Gore.

HE “Mratinje”

Bio je član koord. Odbora Opštine Nikšić – Pokret za nezavisnu evropsku Crnu Goru.

Dobitnik je nagrade Oslobođenja Cetinja.


Školska sprema

Osnovnu školu završio u Velimlju.

Gimnaziju „Stojan Cerović“ – prirodnomatematički smjer, u Nikšiću, završio 1967. godine.

Elektrotehnićki fakultet u Beogradu, Energetski smjer i postdiplomske studije završio u Beogradu.

Magistarski rad pod nazivom: „Analiza i sinteza reguli-sanog elektromotornog pogona valjačkog stana Kombinovane valjaonice” odbranio na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 17.04.1984. godine (problematika rada i sva ispitivanja vezani su za rad Kombinovane valjaonice u Željezari Nikšić).

Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Prilog proučavan-ju dinamike višemotornog pogona kontinualnih valjaonica sa elastičnim vezama“ odbranio na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu 11.07.1990. godine. (Problematika disertacije vezana za Željezaru Nikšić).

TE “Pljevlja”


Stručna usavršavanja

Stručne obuke u Metalurškim kombinatima: Istočna Njemačka i Mađarska (Heninzdorf, Miškolc) 1979. godine.

U SADU-u (Salemu – Roanok) Virdžinija kod Kompanije „General Electric” 1981. godine.


Kretanje u službi:

Radio kao nastavnik predmeta elektro struke u Školskom centru Nikšić.

U Željezari Nikšić od jula 1976. do juna 1991. godine radio na poslovima: energetike, održavanja elektro opreme valjaonica, poslovima specijaliste za Elektromotorne pogone.

U EPCG radio od 1.06.1991. god. do 18.08. 2008. godine na različitim funkcijama:

Direktora Sektora za razvoj i inženjering do marata 1999. godine (1.06.1991. do 1.3.1999.).

Tehničkog direktora EPCG do 1.01. 2002.godine (1.03.1999. do 1.01.2002.).

Direktora i izvršnog direktora EPCG od 1.1.2002 do 1.07.2005. godine (i člana Odbora direktora).

Predsjednika Odbora direktora EPCG od 1.07.2005. do 1.07.2008. godine.

Nakon ovoga u sopstvenom biznisu iz oblasti elektrotehnike.


Izbori u zvanja

Izbor u zvanje naučnog saradnika od strane Naučno nas-tavnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta Titograd 3.6. 1992. godine i saglasnosti N.N. vijeća Univerziteta.

Izbor u zvanje docenta Univerziteta Crne Gore za predmet Eksploatacija brodskih i lučkih električnih uređaja za rad na fakultetu za pomorstvo Kotor, Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore od 8.06. 1995. godine,


Ostale aktivnosti:

Učestvovao u izradi velikog broja elaborate, studija i pro-jekata iz oblasti elektro problematike u Željezari Nikšić i EPCG.

Bio izvjestilac i član komisija za reviziju niza projekata i studija iz oblasti elektroenergetike rađenih u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Bio član stručnih i radnih grupa za razrješavanje problema energetike u Crnoj Gori i regionu, (npr. problem prevođenja voda Tare u Moraču, Strategija razvoja energetike Republike Srpske, Srbije itd.).

Bio član Ekspertskog tima savezne vlade za prevođenje voda Tare u Moraču, 1999. godine.

Bio recenzent i izvjestilac pri izradi stratrateških dokume-nata Vlade RCG: Vodoprivredna osnova RCG. 2001. godine, Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine, Strategija razvoja energetike C. Gore do 2025. godine, Strategija razvoja Srbije i Crne Gore.

 • Bio član str. savjeta EP „Hidroinžinjering” Beograd.
 • Bio član Stručnog Savjeta za energetiku – vlade C G.
 • Bio član Stručnog Savjeta za održivi razvoj vlade C G.
 • Bio član Stručnog Savjeta za kvalitet vlade C.G.
 • Bio član Savjeta za izgradnju malih izvora el. energije.
 • Bio član Savjeta za izgradnju HE na Morači, itd.
 • Bio član Izdavačkog savjeta časopisa „Elektroprivreda” JUGEL – Beograd i većeg broja Savjeta za izdavanje publikacija sa stručnih skupova i savjetovanja: (Savjetovanja energetičara Jugoslavije, Stručni skupovi o energetskim problemima Crne Gore, CIGRA, ETAN itd.).
 • Član Odbora za tehničke nauke CANU.
 • Urednik grupe Energetika u projektu CANU „Priređivanje enciklopedije Crne Gore“ 1999. godine. (Stručni i naučni rad).
 • Član Savjeta elektrotehničkog fakulteta Podgorica.
 • Predsjednik žirija za dodjelu nagrade oslobođenja Nikšića, 2001. godine.
 • U periodu do 1991. godine saopštio na stručnim i naučnim skupovima, objavio u različitim biltenima petnaesetak radova i jednu inovaciju kao koautor (Bibliografija).
 • period od 1991 – 2008.godine na stručnim i naučnim skupovima saopštavao i objavio više radova iz energetske prob-lematike (Bibliografija).
 • U periodu od 2008. godine napisao petnaestak knjiga iz antropogeografske, istorijske i onomastičke problematike Crne Gore i užeg zavičaja – Banjana, koje su dobile najpozitivnije relevantne ocjene od strane najznačajnijih naučnika iz ove oblasti.


KOMPLETNA BIBLIOGRAFIJA


[1] Biografija je dio cjelovite Bio – bibliografije Radomira Raša R. Milovića koju je uradio Milorad T. Milović

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


twelve + fourteen =