Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada podržaće projekte iz oblasti kulture sa 200.000 eura


GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA KULTURU I SPORT

Na osnovu člana 70 Zakona o kulturi (“Službeni list Crne Gore”, br. 049/08, 016/11, 040/11 i 038/12), Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada  raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2023. godinu

I

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti kulturne djelatnosti, i to:

1.VIZUELNA UMJETNOST

2.KNJIŽEVNOST

3.MUZIČKA UMJETNOST

4.ČASOPISI ZA KULTURU I UMJETNOST

5. POZORIŠNA DJELATNOST

6. KULTURNO-UMJETNIČKE MANIFESTACIJE I FESTIVALI

II

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu iznosi  200.000,00€.

Pojedinačan projekat može se sufinansirati u iznosu do 50% od ukupnog iznosa koji je potreban za njegovu realizaciju.

Učesnik konkursa može konkurisati sa jednim ili više projekata, od kojih samo jedan moze biti sufinansiran.

Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska cjelina ili dio cjeline (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom.

III

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Podgorici, odnosno sa teritorije Glavnog grada, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, kao i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Glavnog grada, sredstvima planiranim za kulturu, kao i iz budžeta Crne Gore.

IV

Projekti prijavljeni na konkursu vrednuju se po sljedećim kriterijumima:

   1) umjetnički kvalitet i značaj za razvoj kulture Glavnog grada;

   2) reference realizatora;

   3) unapređenje i razvoj sektora kreativnih industrija;

   4) doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti;

   5) doprinos podsticanju regionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva;

   6) međunarodna afirmacija kulture Glavnog grada;

   7) afirmacija i valorizacija kulturne baštine Glavnog grada;

   8) doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom i

   9)  jasan prikaz troškova za koje se traži podrška i realnost budžeta projekta.

Kriterijumi iz prethodnog stava primjenjuju se na pojedinačne oblasti kulturne djelatnosti uz poštovanje specifičnosti tih oblasti.

V

Prijava na Konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  Glavnog grada-Oglasni dio (Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2023.godinu)   i u prostorijama Sekretarijata. 

Uz popunjeni obrazac, dostavlja se obavezna dokumentacija:

1. Detaljni podaci o podnosiocu prijave i korisniku sredstava (za pojedinca-fizičko lice- profesionalna biografija);

2. Dokument o pravnom statusu (fotokopija rješenja o registraciji za ustanove, udruženja, umjetničke grupe i druga pravna lica, odnosno fotokopija lične karte za autore koji su realizatori vlastitih projekata),

3. Detaljan opis projekta, sa svim učesnicima;

4. Vizuelna dokumentacija o projektu;

5. Detaljna specifikacija troškova, po stavkama;

6. Pisane  preporuke od relevantnih stručnjaka iz oblasti kulture koja je predmet projekta;

7.Pozivno pismo institucije u kojoj je eventualno planirana realizacija projekta;

8. Dokaz o regulisanim autorskim pravima sa autorom, odnosno nosiocem

    autorskih prava čija se djela koriste u projektu (dokaz o ustupanju prava

    korišćenja, saglasnost autora).

Prijava sa dokumentacijom podnosi se u zapečaćenoj koverti neposredno ili poštom na adresu: Glavni grad Podgorica- Sekretarijat za kulturu i sport Ul. Marka Miljanova broj 4, sa naznakom »Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture (navesti oblast) za 2023.godinu«.:

– u jednom štampanom primjerku,

– i obavezno u elektronskoj formi (USB, CD ili DVD) u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima). 

Dodatne informacije  mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova na telefon 020-225-144 ili putem e-maila kultura@podgorica.me

Rok za podnošenje prijava sa dokumentacijom  je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa  29. 03. 2023. godine. 

VI

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive. Konkursni materijal se ne vraća.

Vrednovanje projekata vrši stručna komisija koju obrazuje gradonačelnik, od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Glavnog grada-Oglasni dio najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka konkursa.

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora komisiji  preko Sekretarijata za kulturu i sport u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport donosi Odluku o raspodjeli sredstava za sufinasiranje projekata iz oblasti kulture i zaključuje ugovore sa odabranim realizatorima u roku od nedelju dana od dana konačnosti odluke o sufinansiranju.

PRIJAVA

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


9 + 9 =