Najave reportaže izvještaji

Podgorica – Multimedijalni projekat „Drugarica Broz-omaž ženi i jednom vremenu”

      Mul­ti­me­di­jal­ni pro­je­kat di­zaj­ner­ke Se­ke Mar­ti­no­vić pod na­zi­vom „Dru­ga­ri­ca Broz-omaž že­ni i jed­nom vre­me­nu” u re­ži­ji Dra­ška Đu­ro­vi­ća bi­će odr­žan u okviru manifestacije “Podgoričko ljeto 2015” u četvrtak, 17.sep­tem­bra na Tr­gu Re­pu­bli­ke, sa […]