Variete trio Montenegro na platou ispred Dvorca kralja Nikole u neđelju, 24. jula


Bar, 23. jul 2022. godine

U neđelju, 24. jula, sa početkom u 21h, nastavlja se muzički program 35. Barskog ljetopisa. Tom prilikom, na platou ispred Dvorca kralja Nikole, nastupiće Variete trio Montenegro koji čine Dijana Orlandić (flauta) Petar Dobričanin (gitara) i Miroslav Č. Ilić (harmonika).

Pred barskom publikom, trio će izvesti repertoar koji, između ostalog, čine Anantango, Vivaldijeva Zima, Mađarska rapsodija, Piacolin Libertango, Polka…

Dijana Orlandić, flautistkinja, rođena je na Cetinju 1989. Niže i srednje muzičko obrazovanje je stekla u Kotoru, u klasi prof. Jasminke Terzić i doc. Žane Lekić. Tokom školovanja osvojila je brojne nagrade. Pohađala je majstorske kurseve kod istaknutih flautista: prof. Ljubiša Jovanović, Karolj Maročik, Mishel Debost, Matej Zupan; Felix Renggli; Vinsent Lukas. Kao prva flauta Young Euro Classic orkestra nastupala je u Concert Haus-u u Berlinu, Kaselu, i Splitu, pod dirigentskom upravom Henriha Šifta. Treću godinu studija završila je u Kini u klasi prof. Gouliang Hana. Tokom boravka u Kini, imala je čast da radi sa James Galway-em, najvećim flautistom našeg vremena. Godinu kasnije kao njegov stipendista pohađala je masterclass u Švajcarskoj. Diplomirala je na Muzičkoj Akademiji na Cetinju u klasi profesora Ljubiše Jovanovića. Angažovana je kao profesor u Muzičkoj školi „Vasa Pavić“ u Podgorici.

Petar Dobričanin, profesor, ro­đen je u Pod­go­ri­ci gdje je ste­kao osnov­no i sred­nje mu­zič­ko obra­zo­va­nje u kla­si Sr­đa­na Bu­la­to­vi­ća, kod ko­jeg je za­vr­šio i Mu­zič­ku aka­de­mi­ju na Ce­ti­nju. Kao je­da­na­e­sto­go­di­šnjak je odr­žao pr­vi so­li­stič­ki kon­cert i od ta­da ve­o­ma uspje­šno na­stu­pa ka­ko u ze­mlji, ta­ko i u re­gi­o­nu. Dobitnik je brojnih nagrada na tak­mi­če­nji­ma gi­ta­re, a usa­vr­šavao se i na maj­stor­skim kur­se­vi­ma kod emi­nent­nih svjet­skih pro­fe­so­ra gi­ta­re kao što su: Oskar Gi­lja, Ko­stas Ko­ci­o­lis, Edin Ka­ra­ma­zov, Go­ran Kri­vo­ka­pić, Ve­ra Ogri­zo­vić, Ga­e­le So­lal i drugi.

Miroslav Č. Ilić je rođen 1988. godine u Prokuplju. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje stekao je u Podgorici (UŠMB „Vasa Pavić“) u klasi prof. Predraga Jankovića, a Muzičku akademiju završio je na Cetinju u klasi istog profesora.

Kao solista i kamerni izvođač, bio je laureat na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Nastupao je na međunarodnim muzičkim festivalima Harmonika fest (Crna Gora), Nei suoni dei luoghi (Italija), Carniarmonie (Italija)koncertima u zemlji i regionu.  Aktivno sarađuje sa Muzičkim centrom Crne Gore u čijoj organizaciji je odsvirao više koncerata, nastupio je i sa simfonijskim orkestrom i istaknutim gitaristom Milošem Karadaglićem. Svirao je koncerte u organizaciji muzicke fondacije „Santa Cecilia“, pozorišne predstave za Crnogorsko narodno pozorište i Gradsko pozorište Podgorica, svečane akademije… Usavršavao se na majstorskim kursevima kod profesora P. Fjenuka, V. Murze i dr. Od 2009. godine radi kao pedagog u školi za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vasa Pavić“ u Podgorici, na predmetima harmonika i kamerna muzika. Njegovi đaci su laureati i dobitnici prvih nagrada.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


sixteen + twelve =