Zbornici ruske poezije i proze za đecu

 

 
 
 

PRVI PUT U CRNOJ GORI
ZBORNICI RUSKE POEZIJE I PROZE ZA ĐECU

 

Ovih dana, u izdanju Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore, objavljena su dva obim­­na zbornika: Most do suncu – iz ruske poezije za đecu i Sa svijetlih prostora – iz ruske proze za đecu.

Dusan Djurisic 4U zborniku “Most do suncu” nalaze se 118 pjesama (1865 stihova) 51 ruskog pisca različitih generacija, koji su svrstani po azbučnom redu njihovih prezimena. Pje­sme je na cr­no­gorski jezik prepjevao poznati književni prevodilac Du­šan Đurišić. Pored najvećih ruskih pjesni­­ka – Puškina, Ljermontova i Tjutčeva, obimno su zastu- pljeni popularni pjesnici za đecu: Samuil Mar­šak, Agnija Barto, Sergej Baruzdin, Mstislav Lje­­vašov i Irina Tok­makova.

U “Napomeni uz ovo izdanje” Đurišić navodi kako je došlo do njegovog interesovanja za rusku poeziju za đecu i mlade i objavljivanja ovog zbo­r­nika. I ističe: “Od 1962. do 2002. godine, u mom prije­vodu i prepjevu, objavlje­­ne su 103 pjesme samo ruskih pisaca za đecu, u 24 podliska, lista i časopisa za najmlađe koji su iz­lazili u Crnoj Go­­ri, Hrvatskoj, Bosni i Her­cegovini i Srbiji.”

Dr Milutin Đuričković, u recenziji “Lirsko mno­­goglasje”, naglašava da je u zborniku u dob­­roj mje­ri omogućeno da se “spoznaju određeni peri­­odi, stva­­ralački kontinuitet i razvojni tokovi sve­­kolike ruske poezije za djecu i mlade, pod­jedna­ko pos­većene djeci predškolskog, školskog i om­ladin­skog uzrasta”. Na kraju zaključuje: “Pre­vo­di­­ocu, odnosno priređivaču pripada zas­luga za ovako značajan literarni projekat, koji je više­struko po­treban i koristan…”

A Žarko L. Đurović, u eseju “Most koji pove­­zuje različita vremena i udaljene generacije”, ko­n­­statuje da se ruska poezija za đecu i mlade nei­zbježno morala naći u jednom zborniku pred cr­no­gorskim čitaocima. Na kraju ističe da je “Most do sunca” – “najbolja potvrda Đuriši­ćeve prevo­dila­čke umješnosti, svestranosti i zrelosti.”

U zborniku “Sa savijetlih prostora” zastup­lje­no je 86 priča 51 ruskog pisca. Priče su svrstane u tri poglavlja: U domu, školi i prirodi, Kad sve govori i Davne godine. Namijenjene su đeci od vrtića do adolescentskog doba.

U recenziji na kraju zbornika dr Milutin Đuri­­čković ističe da ovaj izbor predstavlja kapitalan i izuzetno znača­jan priređivački poduhvat, čiji je prije­vod veoma uspje­­šan, metodologija prihvatljiva, a tematika raznovrsna.

Književnik i književni kritičar Žarko L. Đuro­­vić, u eseju “Dragocjena knjiga”, navodi da je ide­ja za nastanak ovog zbornika “imala za cilj da se ruska proza za đecu i mlade populariše na na­šem kulturnom prostoru, tako što bi brojni ruski litaratni stvaraoci dobili priliku da ostvare komu­nikaciju sa crnogorskim čitaocima. Renomirani li­­­terarni pregalac Dušan Đurišić uspješno je ostvario svoju namjeru. Vodeći se estetskim kriterijumima po kojima je is­­trajno vršio izbor rus­kih stvaralaca za ovu knjigu, on je iz bogatog fonda zastupio impozantan broj u Rusiji afir­mi­­­sanih autora.” I, na kraju, Đurović zaključuje: “Knji­že­vno-estetski učinak njihovog literarnog kazivanja pre­vazilazi granice Rusije, pa je dobro što je književnim stvaraocima različitog profila, vokacije i stila iz ove daleke slove­nske zemlje, zahvaljujući velikom entuziajzmu i kreatorsko-prevodilačkoj vještini Dušana Đurišića, pruže­­na prilika da se afirmišu i na našem govornom područ­ju”.

Naslovnu stranu zbornika “Most do sunca” ob­radio je Nebojša Vučinić, a ilustracije Đorđe Milanović, Živojin Kovačević, Vilko Gliha Se­lan, Jerzy Skorowski i drugi.   Naslovnu stranu zbornika “Sa svijetlih prostora” kreirala je Tatjana Bulatović, a ilustarcije ostvarili Sava Nikolić, Husnija Blaić, Abdulah Kozič, Marko Krs­manović i drugi.    Štampanje oba zbornika omogućila je Amba­sada Ru­ske Federacije u Crnoj Gori i Humanitarna fondacija “Ruska stranica”.